Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Dramtime.nl

 

  1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Dramtime.nl, nader te noemen: de slijter.
  2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen. De overeenkomst is aan de zijde van de slijter eerst bindend doordat zij door hem schriftelijk is bevestigd of doordat de slijter daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.
  3. Verzending van de bestelling zal, indien voorradig, binnen 48 uur na binnenkomst van de betaling geschieden.
  4. De slijter neemt geen garantie op zich omtrent levertijd. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht is de slijter gerechtigd te zijner keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de slijter tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisering, verbod op in en uitvoer, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die levering aanzienlijk meer bezwaarlijk of meer kostbaar maken, dan deze tijdens het sluiten van de overeenkomst was, gebrek aan vervoersgelegenheid, werkstaking, uitsluiting, oproer, brand en in het algemeen iedere oorzaak welke de slijter niet kan worden toegekend.
  5. De slijter is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van zijn werknemers of van derden, die door hem zijn ingeschakeld, noch voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden, dan wel schade ontstaan voor de opdrachtgever en/of als gevolg van te laat leveren.
  6. Indien opdrachtgever niet tevreden is over een artikel kan hij/zij de niet aangebroken dozen of flessen retourneren aan Dramtime.nl en ontvangt hij/zij de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Opdrachtgever moet zelf zorgdragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen naar Dramtime.nl. Retourneren dient te geschieden binnen 10 dagen na aankoop en de opdrachtgever dient Dramtime.nl hier op voorhand van te verwittigen.
  7. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst de valuta waarin verkocht is meer dan 10% devalueert, is de slijter bevoegd de koopprijs dienovereenkomstig te herzien. Indien zulks leidt tot een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de slijter niet tot enige schadevergoeding is gehouden.
  8. De verzendkosten binnen Nederland, voor goederen tot 20kg, betreft € 6,95 en 10 tot 20kg: € 12,40. Voor overige tarieven zie Leverings Condities
  9. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

International customs & damage cover: 

1. All our products are subject to VAT (Value Added Tax) within the EU. From outside the EU you can order tax free
2. Charges for customs clearance are for the customer. We do not have control over such charges. Parcels may also be opened for inspection and may cause a delay in delivery
3. Please note that the customs of your country may damage or destroy the parcel. This is not our repsonsibility and no refund will be given
4. Parcels returned by customs or any authorities will be refunded with the exception of shipping fees
5. For further information we recommend contacting your local government/customs
6. We will ship to your country at the customer's risk and we cannot guarantee delivery